Mami Hattori

Kanto Rosai Hospital, Japan 0000-0002-1317-1330