Marek Jasinski

Warsaw Univ. of Technology, Poland