Moira Strand Hutchinson

University of Tromso, Norway