Li Guang

Beijing Chao-Yang Hospital, Beijing, China, China