Yingying Xing

Shanghai Jiaotong University, China