Sheng Zeng

Department of gastroenterology,the affiliated hospital of Nanchang univercity,jiangxi province, China