Olga Shchegolikhina

Nesmeyanov Institute of Organoelement, Russia