About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Carbonaceous Materials for Electrochemical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Nagaraj P. Shetti, Hari P. Dasari, Rashmi Madhuri, Dhrubajyoti Bhattacharjya, Carlos D. Garcia, Shankara S. Kalanur
  Manuscript Due: Friday, 22 July 2016
  Publication Date: Friday, 9 December 2016
 • Nanostructured Functional Materials for Promoted Electrocatalysis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yun-Pei Zhu, Zhao-Qing Liu, Qing-Fang Deng, Gao-Song Shao, Teng Wang
  Manuscript Due: Friday, 22 July 2016
  Publication Date: Friday, 9 December 2016
 • Novel Architectures of Functional Materials for Energy Storage and Conversion
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiehua Liu, Lei Wang, Zhanjun Li, Changji Zou
  Manuscript Due: Friday, 29 July 2016
  Publication Date: Friday, 16 December 2016
 • Solid Oxide Fuel Cells and Hydrogen Energy Storage and Conversion
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yang Tao, Chao Su, D. Pukazhselvan, Li An
  Manuscript Due: Friday, 2 September 2016
  Publication Date: Friday, 20 January 2017
 • The Application of Electrochemistry in Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ying Zhou, Kaibo Zheng, Yuxin Zhang
  Manuscript Due: Friday, 16 September 2016
  Publication Date: Friday, 3 February 2017
 • Electrochemistry of Nanocatalysts
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Samira Bagheri, Amin T. Yousefi, Kaushik Pal, Reza Hajian, Ermia Aghaie
  Manuscript Due: Friday, 14 October 2016
  Publication Date: Friday, 3 March 2017
 • Low-Dimensional Materials for Electrochemical Energy Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zegao Wang, Qiang Li, Pingjian Li, Gaolei Hou, Sha Xu
  Manuscript Due: Friday, 4 November 2016
  Publication Date: Friday, 24 March 2017