About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Mesoporous and Microporous Nanomaterials in Catalysis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xin Liang, Zhigang Lei, Alessandro Gallo, Yongchun Hong
  Manuscript Due: Friday, 12 December 2014
  Publication Date: Friday, 1 May 2015
 • Organic-Inorganic Hybrid Nanomaterials: Fabrication, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Francesco Ruffino, Vanna Torrisi, Yogendra Mishra, Rizwan Wahab, Virendra Singh
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Nanomaterials for Thermoelectrics 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hyung-Ho Park, Young Soo Lim, Kyu Hyoung Lee, Chan Park, Anuja Datta
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Luminescent Nanomaterials: Controlled Synthesis, Optical Properties, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Songjun Zeng, Jianhua Hao, Zewei Quan, Shifeng Zhou
  Manuscript Due: Friday, 26 December 2014
  Publication Date: Friday, 15 May 2015
 • Low-Dimensional Semiconductor Optical Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hongxing Dong, Liaoxin Sun, Weihang Zhou, Mingliang Ren, Bumsu Lee
  Manuscript Due: Friday, 2 January 2015
  Publication Date: Friday, 22 May 2015
 • Nanotechnology in Fibrous Material Research
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jian Fang, Jiahua J. Zhu, Zijian Zheng, Ali Kilic
  Manuscript Due: Friday, 2 January 2015
  Publication Date: Friday, 22 May 2015
 • Biocompatibility and Toxicity of Nanobiomaterials 2014
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaoming Li, Sang C. Lee, Shuming Zhang, Tsukasa Akasaka
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Nanocellulose in Composites and Advanced Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ning Lin, Alain Dufresne, Peter R. Chang, Jin Huang
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Carbon Nanostructures for Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yuhua Xue, Tong Lin, Jun Liu, Zhonghua Xiang
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Graphene Based Composites: From Theories to Advanced Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Stefan I. Voicu, Vijay K. Thakur, Florin Miculescu
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Functional Nanomaterials for Electronics, Optoelectronics, and Bioelectronics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Neeraj Dwivedi, Sushil Kumar, J. David Carey, Chetna Dhand
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Translational Medicine: Nanotechnology, Nanoscience, and Nanomedicine
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Keng-Liang Ou, Yu-Chuan Liu, Hossein Hosseinkhani, Wade Richardson
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • Surface Engineering of Nanostructured Materials: Enhancement of Physicochemical and Biological Properties
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Murugan Veerapandian, Elayaperumal Manikandan, John Kennedy, Karthikeyan Krishnamoorthy
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • Testing, Measurement, and Characterization of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bei Peng, Changhong Ke, Yaling Liu, Yong Zhu
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Advanced Nanomaterials for Energy and Environmental Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhi Chen, Xiao-Ping Dong, Weihua Shen, Manrong Li, Cristina Della Pina, Ermelinda Falletta
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Perovskite and Polymer-Based Solar Cells: Fabrication, Materials and Device Structure, and Stability
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jun Hee Choi, Chae-Ryong Cho, Jinwoo Kim, Francesco Ruffino
  Manuscript Due: Friday, 6 February 2015
  Publication Date: Friday, 26 June 2015
 • Energy Conversion and Storage 2015
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ji Sun Im, Jae-Ho Kim, Remakanta Sahu, Bong-Gill Choi, Jumi Yun
  Manuscript Due: Friday, 6 February 2015
  Publication Date: Friday, 26 June 2015
 • Nanomaterials and Nanotechnologies for Sustainable Food and Agriculture Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Saji George, Lynn Frewer, Praveen K. Vemula, Angela Ivask
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Macromolecular Self-Assembled Nanostructures in Solution
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Aristeidis Papagiannopoulos, Junpeng Zhao, Mi Zhou
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015
 • Quantum Dots and Nanoparticles in Light Emitting Diodes, Displays, and Optoelectronic Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hsueh-Shih Chen, Pin Yang, Zishan H. Khan, Jyh-Ming Wu, Guoran Li, Ali R. Kamali
  Manuscript Due: Friday, 20 February 2015
  Publication Date: Friday, 10 July 2015
 • Advanced Coatings for Gas Turbine Application: Materials, Processing, Properties, and Performance
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yeon-Gil Jung, Byung-Koog Jang, Jing Zhang, Kee-Sung Lee
  Manuscript Due: Friday, 20 February 2015
  Publication Date: Friday, 10 July 2015
 • Surface Nanostructures in Light Alloys Induced by Energetic Beams
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jianxin Zou, Thierry Grosdidier, Gang Ji
  Manuscript Due: Friday, 27 February 2015
  Publication Date: Friday, 17 July 2015
 • Bioconjugated Nanomaterials: Biosensors and Biomedical Imaging
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jia-Yaw Chang, Chih-Ching Huang, Jullia X. Zhao, Anil Ghule
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Nanostructured Protective Coatings
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qi Yang, Fei Zhou, Philippe Steyer, Quanshun Luo, Junhua Xu
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Metal Oxide Nanostructures as Active and Smart Materials for Device Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Valentina Cauda, Andrea Falqui, Benjamin Mandlmeier, Andrea Lamberti
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Novel Oxide Nanomaterials for Advanced Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Liang-Wen Ji, Yu-Jen Hsiao, Giuseppe Carbone, Siti Nurkhamidah, Mo Li, Jian-Ming Lu
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Wide-Bandgap Semiconductors: Nanostructures, Defects, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Meiyong Liao, Thomas Stergiopoulos, Jose Alvarez, Surojit Chattopadhyay, Guihua Zhang
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Nanomaterials for Solar Energy Harvesting and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hu Peng, Cao Yuebin, Han Ning, Wang Danping, Chen Jiangchao
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Two Dimensional Materials: Synthesis, Characterization, and Application
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wenjing Zhang, Yuli Huang, Jianwen Zhao, Ching-Yuan Su, Ping K. J. Wong
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Ferroelectric Nanomaterials for Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shanming Ke, Haitao Huang, Lang Chen, Fengang Zheng, Qi Zhang
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Catalyst Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ping Xu, Bo Song, Hsing-Lin Wang, Ling Fei, Hongmei Luo
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Synthesis, Functionalization, and Assembly of Nanomaterials for Advanced Electronic and Photonic Device Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sunglyul Maeng, William I. Milne, Jack Luo, Amitesh Maiti, Ki-Chul Kim
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • In Situ Electron Microscopy Characterization of Nanostructures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kun Zheng, Xianlong Wei, Yanbo Wang, Rodrigo A. Bernal
  Manuscript Due: Friday, 6 March 2015
  Publication Date: Friday, 24 July 2015
 • Nanostructured Catalysts: Synthesis, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mohammadreza Shokouhimehr, Ji Bong Joo, Sang-Ho Chung, Ilkeun Lee
  Manuscript Due: Friday, 13 March 2015
  Publication Date: Friday, 31 July 2015
 • Multifunctionalization of Nanostructured Metal Oxides
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zijie Yan, Yu Wang, Dawen Zeng, Douglas B. Chrisey, Min Liu
  Manuscript Due: Friday, 20 March 2015
  Publication Date: Friday, 7 August 2015
 • Computational Modeling of Physical and Chemical Properties of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hui Zeng, Meng-Qiu Long, Ottorino Ori, Mihai-Viorel Putz, Jeanlex S. de Sousa
  Manuscript Due: Friday, 27 March 2015
  Publication Date: Friday, 14 August 2015
 • Nanosized Synthetic Antioxidant: Synthesis and Potential Applications in Biology
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Soumen Das, Sudipta Seal, Phil Demokritou, Jyoti Saikia, Subhrajit Saha, Santimukul Santra
  Manuscript Due: Friday, 17 April 2015
  Publication Date: Friday, 4 September 2015
 • Plasma Synthesis of Low-dimensional Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Keun S. Kim, Francesco Ghezzi, Gervais Soucy, Jaeho Kim, Sooseok Choi
  Manuscript Due: Friday, 17 April 2015
  Publication Date: Friday, 4 September 2015
 • Nanomaterials for Flexible and Stretchable Devices: Synthesis, Processes, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sukjoon Hong, Junyeob Yeo, Ming-Tsang Lee, Heng Pan
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Nanomaterials for Optical Sensing and Sensors: Plasmonics, Raman, and Optofluidics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhida Xu, Meng Lu, Hyunjong Jin, Tao Chen, Tiziana C. Bond
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Hydrothermal Synthesis of Energy Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chia-Jyi Liu, Jian He, Radu R. Piticescu
  Manuscript Due: Friday, 24 April 2015
  Publication Date: Friday, 11 September 2015
 • Nanostructured Materials for Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaolei Wang, Fathy Hassan, Yujing Li, Huanping Zhou
  Manuscript Due: Friday, 1 May 2015
  Publication Date: Friday, 18 September 2015
 • Hierarchically Structured Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiao-Yu Yang, Christoph Janiak, Gustaaf V. Tendeloo, Young U. Kwon
  Manuscript Due: Friday, 1 May 2015
  Publication Date: Friday, 18 September 2015
 • Functional Oxide Thin Films and Nanostructures: Growth, Interface, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Aiping Chen, Ying-Hao Chu, Run-Wei Li, Thomas Fix, Jiamian Hu
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Raman Spectroscopy Studies of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiang-Bai Chen, In-Sang Yang, Luc H. Hoang, Leah Bergman
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Design, Synthesis of Nanostructured Materials and Application in Photocatalysis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kezhen Qi, Rengaraj Selvaraj, Gui-Chang Wang, Yafei Wang
  Manuscript Due: Friday, 8 May 2015
  Publication Date: Friday, 25 September 2015
 • Nanomaterials for Novel Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xing Zhong, Chen Chih-Yen, Gongming Wang, Dehui Li
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Nanomaterials Building High Performance in Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xifei Li, Chunlei Wang, Yan Yu, Jincheng Liu
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Functional Nanomaterials as Active and Smart Materials for Environmental Monitoring and Remediation Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Prabhakar Rai, Mohammad S. Akhatar, Praveen K. Sekhar, Russell Binions, Zhengfei Dai, Santosh K. Yadav
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Functional Nanomaterials: Fabrication and Characterization
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kyong-Yop Rhee, Vesna Mišković-Stanković, Pawan Jain
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Advanced Nanomaterials for Catalysis: Synthesis, Characterization, and Application
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xianwen Zhang, Xin Zhang, Baojuan Xi, Maofeng Zhang
  Manuscript Due: Friday, 15 May 2015
  Publication Date: Friday, 2 October 2015
 • Functional Devices for Clean Energy and Advanced Sensor Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ruomeng Yu, Caofeng Pan, Owen J. Guy, Lin Dong, Matteo Tonezzer
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Nanomaterials for Artificial Photosynthesis and Photovoltaics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yanbo Li, Jiang Wu, Daoai Wang, Peng Wang
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Spin Engineering in Magnetic Nanostructures and Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chun Li, Georgios Lefkidis, Zhuhua Zhang, Liangzhi Kou, Hongping Xiang
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Advanced Nanomaterials for Energy-Related Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xiaogang Han, Quan-Hong Yang, Junyou Yang, Taeseup Song, Jiayu Wan, Cristina Flox
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Materials Properties Characterization by Molecular Dynamics Simulation Techniques
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Saurav Goel, Jiwang Yan, Nadimul Faisal
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Engineered Nanoparticles and Their Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Themis Matsoukas, Tapan Desai, Kangtaek Lee
  Manuscript Due: Friday, 22 May 2015
  Publication Date: Friday, 9 October 2015
 • Carbon Nanomaterials by Chemical Vapor Deposition
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Maoshuai He, Hua Jiang, Alexander I. Chernov, Lili Zhang
  Manuscript Due: Friday, 29 May 2015
  Publication Date: Friday, 16 October 2015
 • Nanomaterials for Renewable Energy Production and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiabiao Lian, Xiaoli Yan, Lei Shao, Zhenhua Bai, Xiaochuan Duan
  Manuscript Due: Friday, 29 May 2015
  Publication Date: Friday, 16 October 2015
 • Mechanically Reinforced Nanocomposites for Promising Industrial Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Koji Matsuura, Mohamed Gabr, Ken-ichi Nomura
  Manuscript Due: Friday, 5 June 2015
  Publication Date: Friday, 23 October 2015
 • Carbon-based Materials at Nanoscale
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Dan Xia, Michal Otyepka, Xi Li, Wei Liu, Qingbin Zheng
  Manuscript Due: Friday, 5 June 2015
  Publication Date: Friday, 23 October 2015
 • Polymer-Based Nano/Composites: Theory, Synthesis, Modifications, and Properties
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mircea Chipara, Alan K. T. Lau, Mahmood Aliofkhazraei, Angel Romo-Uribe, Ehsan Bafekrpour
  Manuscript Due: Friday, 5 June 2015
  Publication Date: Friday, 23 October 2015
 • Bulk Nanostructured Metals, Alloys, and Composites: Top-Down Experimental and Analytical Approaches
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hanadi Salem, Mohammed Zikry, Mats Johnsson, Moataz Attallah, Khalil Elkhodary
  Manuscript Due: Friday, 5 June 2015
  Publication Date: Friday, 23 October 2015
 • Graphene Based Transparent Conductors
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qingbin Zheng, Haisong Qi, Dan Xia, Lifang Shi
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Nanomaterial Mediated Electron Emission
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Matthew T. Cole, Chi Li, Pierre Legagneux, Qilong Wang, William I. Milne, Ravi P. Silva
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • The Applications of Graphene-Based Materials in Energy Storage Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiajie Liang, Yingpeng Wu, Long Zhang, Na Li
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Carbon Nanostructures for Energy and Environmental Sustainability
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhao J. Han, Hui-Ying Yang, Zheng Bo, Igor Levchenko
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Biological and Cellular Interactions of Supramolecular Nanoscale Structures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Dongwoo Khang, Hyun-Wook Kang, Yong Ho Kim, Aran Son
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015
 • Visible Light-Activated Nanocomposite Photocatalyst
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mohamed Gabal, Reda Mohamed, Syed I. Shah, Scott Buzby, Mohamed Hamdy
  Manuscript Due: Friday, 12 June 2015
  Publication Date: Friday, 30 October 2015