About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Nanoscale X-Ray Imaging: Principles, Techniques, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tao Sun, Xiaojing Huang, Huaidong Jiang, Byung M. Weon, Xianghui Xiao
  Manuscript Due: Friday, 16 October 2015
  Publication Date: Friday, 4 March 2016
 • Carbon Based Nanomaterials for Energy and Environmental and Biological Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhiwei Peng, Zheng Yan, Lei Li, Bo Zhang, Guanhui Gao
  Manuscript Due: Friday, 16 October 2015
  Publication Date: Friday, 4 March 2016
 • Novel Two-Dimensional Nanomaterials and Their Electronic and Spintronic Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Murong Lang, Xufeng Kou, Yanbin An, Junjie Liu
  Manuscript Due: Friday, 16 October 2015
  Publication Date: Friday, 4 March 2016
 • Nanomaterial-on-Chip
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Meng Sun, Wendell K. T. Coltro, Yu Lei, Alexandru M. Grumezescu, Maogang Gong
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • 3D Nanoarchitectured Materials for Renewable Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Fei Meng, Xingwang Zhang, Linsen Li, Audrey Forticaux
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • Advanced Nanostructured Materials for Renewable Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhengping Zhou, Qiquan Qiao, Qi Wang, Shuiliang Chen, Chuilin Lai
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • TiO2-Based Nanomaterials for Advanced Environmental and Energy-Related Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xujie Lü, Baoyu Xia, Cunming Liu, Yefeng Yang, Hao Tang
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • Impact of Nanoscience on Energy Technologies
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Rizwan Raza, Bin Zhu, Imran Shakir, Nasar Ali, Wen-Yi Tan, Michael Z. Hu
  Manuscript Due: Friday, 23 October 2015
  Publication Date: Friday, 11 March 2016
 • Magnetic Nanostructures for Life, Energy, and Environment
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Nguyen V. Long, Masayuki Nogami, Dzung Dao
  Manuscript Due: Friday, 30 October 2015
  Publication Date: Friday, 18 March 2016
 • High Energy Nanomaterials, Nanoporous Materials, and Nanoparticles
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Alexander Gromov, Filippo Maggi, Yann Batonneau
  Manuscript Due: Friday, 30 October 2015
  Publication Date: Friday, 18 March 2016
 • Nanotheranostics: Application of Nanostructured Materials for Advanced Diagnosis and Therapy
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wing-Cheung Law, Raphael Schneider, Ken-Tye Yong, Chih-Kuang Chen, Lavinia Balan
  Manuscript Due: Friday, 30 October 2015
  Publication Date: Friday, 18 March 2016
 • Synthesis and Application of Metal Nanowires
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jinting Jiu, Jean-Pierre Simonato, Peng He
  Manuscript Due: Friday, 6 November 2015
  Publication Date: Friday, 25 March 2016
 • Laser Synthesis of Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Bo Tan, Weidong Zhou, Amirhossein Tavangar
  Manuscript Due: Friday, 6 November 2015
  Publication Date: Friday, 25 March 2016
 • Nanomaterials for Stretchable and Flexible Energy Conversion/Energy Storage for Electronics: Synthesis, Simulation, and Characterization
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Xin Li, Zeyuan Cao, Zenan Yu, Xinhui Xia
  Manuscript Due: Friday, 13 November 2015
  Publication Date: Friday, 1 April 2016
 • Functional Nanocomposites in Environmental Remediation
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiahua Zhu, Henry A. Colorado, Ziqi Sun, Yijun Shi
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Applications of Nanomaterials in Bioanalysis
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhisong Lu, Yangyang Wang, Jie Song
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Graphene and Nanoparticles Based Composite Materials for Sensors and Energy Conversion
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Chiara Ingrosso, Kulamani Parida, Sen Liu, Matteo Bruna, Daniel Popa
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Nanostructured Thermoelectric Materials and Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hang Chi, Hyoungchul Kim, Wei Liu, Xianli Su, Xiaoyuan Zhou
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Hydrogen Storage Materials: From Fundamental Science towards Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Claudio Pistidda, Sebastaino Garroni, Fabbiana C. Gennari, Chiara Milanese
  Manuscript Due: Friday, 20 November 2015
  Publication Date: Friday, 8 April 2016
 • Nanomaterials for Alternative Routes to Fuels and Chemicals
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Susanta Mohapatra, Nusrat M. Sanghamitra, Basudev Swain, Ayyamperumal Sakthivel, Lawrence D’Souza
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Engineering Materials at the Nanoscale: Synthesis, Architecture, and Biomedical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Liangliang Hao, Chuan Zhang, Tuncay Ozel, Ali Alhasan
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Multiscale Modeling in Design of Nanoparticles for Targeted Drug Delivery
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Ying Li, Martin Kröger, Shan Tang, Xianqiao Wang
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Graphene Nanotechnology for Energy Production and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Renyun Zhang, Jeng-Yu Lin, Yibing Xie, Egon Pavlica, Shiren Wang
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Smart Polymeric Nanocarriers
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jianxun Ding, Yilong Cheng, Mingqiang Li, Ruxandra Gref, Xuesi Chen
  Manuscript Due: Friday, 27 November 2015
  Publication Date: Friday, 15 April 2016
 • Nanostructured Block Copolymer Based Materials for Optical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Raquel Fernández, Connie Ocando, Haritz Etxeberria
  Manuscript Due: Friday, 4 December 2015
  Publication Date: Friday, 22 April 2016
 • Advances in Nanoporous Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Krishna Kant, Gurvinder Singh, Mahaveer Kurkuri
  Manuscript Due: Friday, 4 December 2015
  Publication Date: Friday, 22 April 2016
 • Advances in Characterization and Modeling of Nano-Reinforced Composites
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Roham Rafiee, Timon Rabczuk, Abbas S. Milani, Konstantinos I. Tserpes
  Manuscript Due: Friday, 18 December 2015
  Publication Date: Friday, 6 May 2016
 • Recent Advances in Bionanocomposites: Synthesis, Characterization, and Biomedical Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Tamara Posati, Morena Nocchetti, Subinoy Rana, Carmen del Hoyo Martinez
  Manuscript Due: Friday, 18 December 2015
  Publication Date: Friday, 6 May 2016
 • Nanostructured Carbon Materials: From Nanoscale Modifications to Macroscopic Functional Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Brigitte Vigolo, Abdul Rahman Mohamed, Felipe Caballero-Briones, Gianrico Lamura
  Manuscript Due: Friday, 18 December 2015
  Publication Date: Friday, 6 May 2016
 • Novel Developments in Computational and Theoretical Nanofluid Dynamics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Oluwole D. Makinde, Waqar A. Khan, Osman A. Beg, Zafar H. Khan, Kambiz Vafai
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Advanced Nanomaterials for Photon Detection
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Jiang Wu, Peter Carrington, Yu-Lun Chueh, Yanbo Li, Guifu Zou
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Nanohybrid Materials for Energy and Environmental Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Saji T. Kochuveedu, Masakazu Anpo, Xie Quan, Umakant M. Patil
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Nanostructured Optoelectronics: Materials and Devices
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hieu P. T. Nguyen, Shamsul Arafin, James Piao, Tran V. Cuong
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Ferroic Nanostructures for Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sayan Chandra, Adriana I. Figueroa, Raja Das, Vera Cuartero
  Manuscript Due: Friday, 25 December 2015
  Publication Date: Friday, 13 May 2016
 • Nanoscale Biological Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kilho Eom, Serdal Kirmizialtin, Yaling Liu, Zhiping Xu
  Manuscript Due: Friday, 1 January 2016
  Publication Date: Friday, 20 May 2016
 • Functional Nanostructured Films for Sustainable Energy and Information Technologies
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: José M. García-Martín, Konstantinos P. Giannakopoulos, Juan Escrig
  Manuscript Due: Friday, 8 January 2016
  Publication Date: Friday, 27 May 2016
 • Multiferroic and Magnetic Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zhiguang Wang, Yaodong Yang, Su-Chul Yang
  Manuscript Due: Friday, 15 January 2016
  Publication Date: Friday, 3 June 2016
 • Mesoporous Materials for Emerging Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Pushpendra Kumar, Jonathan M. Zuidema, Reza Kharaghani, Clive Oliver, Carlos Trenado
  Manuscript Due: Friday, 22 January 2016
  Publication Date: Friday, 10 June 2016
 • 2D Nanomaterials for Energy and Flexible Devices Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shailesh Kumar, Qijin Cheng, Rakesh Kumar, Navneet Soin, Adrian Balan
  Manuscript Due: Friday, 22 January 2016
  Publication Date: Friday, 10 June 2016
 • Nanocrystalline Metals for Structural Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Haiming Wen, Xiaozhou Liao, Rinat Islamgaliev, Jagannathan Rajagopalan, Yaojun Lin
  Manuscript Due: Friday, 22 January 2016
  Publication Date: Friday, 10 June 2016
 • Nanomaterials for Cancer Phototheranostics
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Peng Huang, Daishun Ling, Jibin Song, Gang Liu, Jin Xie
  Manuscript Due: Friday, 22 January 2016
  Publication Date: Friday, 10 June 2016
 • Advances in Two-Dimensional Inorganic Nanomaterials: Synthesis, Characterization, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Li Cao, Mohammed Meziani, Fushen Lu, Leilei Tian, Lucia M. Veca, Pengju Luo
  Manuscript Due: Friday, 29 January 2016
  Publication Date: Friday, 17 June 2016
 • Characterization, Synthesis, and Applications of 1D, 2D, and 3D Polymeric, Carbon, and TMD-Based Nanostructures
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Paulo T. Araujo, Newton M. Barbosa-Neto, Waldeci P. Feio, Yi-Hsien Lee, Hung-Ta Wang
  Manuscript Due: Friday, 29 January 2016
  Publication Date: Friday, 17 June 2016
 • Colloidal Nanomaterials: Preparations, Physicochemical Characterizations, and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hua Zou, Sabine Szunerits, Kwang-Leong Choy, Raul Arenal
  Manuscript Due: Friday, 29 January 2016
  Publication Date: Friday, 17 June 2016
 • Nanomaterials for Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Hyung-Ho Park, Arunachalanadar M. Kannan, Biplab K. Debnath, Valeri Harutyunyan
  Manuscript Due: Friday, 5 February 2016
  Publication Date: Friday, 24 June 2016
 • Optical Characterization of Nanomaterials 2016
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mun S. Jeong, Gon Namkoong, Clare C. Byeon, Jong S. Kim, Hong S. Lee
  Manuscript Due: Friday, 12 February 2016
  Publication Date: Friday, 1 July 2016
 • Nanostructured Carbon Materials for Energy Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Fatih Sen, Veysel Kayser, Sebastian Kruss, Ali Sekizkardes, Bin Mu
  Manuscript Due: Friday, 19 February 2016
  Publication Date: Friday, 8 July 2016
 • Self-Assembled Nanomaterials in Soft and Biological Matter
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qingkun Liu, Jun Qian, Bohdan Senyuk
  Manuscript Due: Friday, 19 February 2016
  Publication Date: Friday, 8 July 2016
 • Development of Polymer Nanocomposites for Aerospace Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Gaurav Mago, Zoubedia Ounaies, Shanfeng Wang, Raman P. Singh
  Manuscript Due: Friday, 26 February 2016
  Publication Date: Friday, 15 July 2016
 • Interfaces and Grain Boundaries in Nanocrystalline Materials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sung B. Lee, In-Sung Park, Somnath Bhattacharyya, Maciej Ptak
  Manuscript Due: Friday, 26 February 2016
  Publication Date: Friday, 15 July 2016
 • Nanomaterials for Dye-Sensitized Solar Cells
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Alessandro Latini, Danilo Dini, Meiyong Liao
  Manuscript Due: Friday, 26 February 2016
  Publication Date: Friday, 15 July 2016
 • In Situ Mechanical Characterization of Low-Dimensional Nanomaterials
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yang Lu, Xiaodong Han, Tobin Filleter, Qian Yu, Junjie Niu
  Manuscript Due: Friday, 26 February 2016
  Publication Date: Friday, 15 July 2016
 • Advances in Functionalized Materials Research 2016
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Daniela Predoi, Mikael Motelica- Heino, Régis Guegan, Philippe Le Coustumer
  Manuscript Due: Friday, 26 February 2016
  Publication Date: Friday, 15 July 2016
 • Advances in Electrospun Nanofibers
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Niranjan Patra, Miroslav Cernik, Marco Salerno
  Manuscript Due: Friday, 26 February 2016
  Publication Date: Friday, 15 July 2016
 • Functional Nanomaterials for Energy Conversion and Storage
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Teng Zhai, Xihong Lu, Yang Song, Tianyi Kou, Gongming Wang
  Manuscript Due: Friday, 4 March 2016
  Publication Date: Friday, 22 July 2016
 • Nanodentistry 2016
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Seunghan Oh, Sungtae Kim, Jin-Soo Ahn
  Manuscript Due: Friday, 18 March 2016
  Publication Date: Friday, 5 August 2016
 • Optical Nanomaterials and Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Qiuqiang Zhan, Haichun Liu, Dan Wang, Jeongmin Lim
  Manuscript Due: Friday, 18 March 2016
  Publication Date: Friday, 5 August 2016
 • Recent Advances in Nanocarbon Materials 2016
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Naoki Kishi, Keita Kobayashi, Guoqing Ning
  Manuscript Due: Friday, 25 March 2016
  Publication Date: Friday, 12 August 2016