About this Journal Submit a Manuscript Table of Contents

Open Special Issues

 • Wireless Networks and Mobile Communications for Internet of Things
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Shukui Zhang, Dajin Wang, Shan Lin, Hongli Xu, Juncheng Jia
  Manuscript Due: Friday, 10 October 2014
  Publication Date: Friday, 27 February 2015
 • Fault-Tolerant and Reliable Interconnection Network for Parallel Computing Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Masoumeh Ebrahimi, Maurizio Palesi, Zhiyi Yu, Diana Goehringer, Masoud Daneshtalab
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • 5G Emerging Wireless Communications for Future IoT and Big Data Applications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yun Rui, Jing Li, Yevgeni Koucheryavy, Christos Verikoukis
  Manuscript Due: Friday, 9 January 2015
  Publication Date: Friday, 29 May 2015
 • Recent Advances in Cryptographic Protocols for Communication Security
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Junghyun Nam, Kim-Kwang Raymond Choo, Dongho Won, Jehwan Oh
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Recent Advances in Security of BYOD, Mobile, and Cyber-Physical Systems
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Yanjiang Yang, Di Ma, Jian Weng, Qiang Tang
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Cloud-Oriented Data Center Networking
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Kai Zheng, Zhiping Cai, Chengchen Hu, Yang Xu
  Manuscript Due: Friday, 16 January 2015
  Publication Date: Friday, 5 June 2015
 • Evolving and Innovating Naming and Addressing for Modern and Future Internet
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Zheng Wang, Shian-Shyong Tseng, Xiaohong Jiang
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • Computational Social Networks
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Mande Xie, Zuohua Ding, Urmila Bhanja, Hamid Alinejad-Rokny
  Manuscript Due: Friday, 23 January 2015
  Publication Date: Friday, 12 June 2015
 • Compressed Sensing: Applications in Radar and Communications
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Sandra Costanzo, Alvaro Rocha, Marco Donald Migliore, Ioannis Kyriakides
  Manuscript Due: Friday, 30 January 2015
  Publication Date: Friday, 19 June 2015
 • Energy Harvesting and Management for WSNs and IoTs
  PDF Call for Papers | HTML Call for Papers
  Guest Editors: Wen-Hwa Liao, Chih-Yung Chang, Guilin Chen, Abir Hussain, Paul Fergus
  Manuscript Due: Friday, 13 February 2015
  Publication Date: Friday, 3 July 2015