Shigeru Matsumoto

Toshiba Solutions Corporation, Japan