Seda Sertel

Abant Izzet Baysal University, Turkey