Jian Zhang

China Electric Power Research Institute, China