Shunping Xie

Technology Center, China Tobacco Guizhou Industrial Co., LTD., Guiyang, 550009, Guizhou, PR China, China

0000-0002-1682-1618