Fuyu Kobirumaki-Shimozawa

The Jikei University School of Medicine, Japan 0000-0001-7054-1935