Chien-Te Ku

National Chung Hsing University, Taiwan