Wei Qiu

Endocrinology Department, Zhebei clinical medicine hospital affiliated to Huzhou University, Huzhou, 313000, Zhejiang, China, China