Qingchao Meng

Yingli Green Energy Holding Co., Ltd., China