Takashi Saito

Mitsubishi Electric TOKKI Systems Corporation, Japan