Gung-Ming Sung

Dept. of Electrical Eng., National Taipei Univ. of Tech., Taiwan