Hua Yin

School of Information, Guangdong University of Finance & Economics Guangzhou, China