Quanda Zhang

School of finance,Zhejiang University of Finance&Economics, China

0000-0002-6513-2130