Masayuki Hoshino

Hoshino Laboratory Animals, Inc., Japan