Wang-Chuan Lu

Department of Electrical Engineering, National Chiao Tung University, Taiwan