Zheng FANG

Ove Arup & Partners HK Ltd., Hong Kong, Hong Kong