Hongna Tan

2. Department of Radiology, The First Affilicated Hospital of Zhengzhou University,Zhengzhou, Henan, China