Krasimir Yordzhev

South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria