Doug Stranges

Department of Emergency Medicine, Rowan University SOM Kennedy University Hospital, Stratford, NJ, USA