Jinyou ZOU

School of Business, Central South University, Changsha, Hunan, China