Shuang Liang

School of Science, Tianjin Polytechnic University, China