Jian-Long Huang

Graduate Institute of Biomedical Electronic and Bioinformatics, National Taiwan University, Taiwan