Guangyuan Xing

School of Finance and Economics, Xi’an Jiaotong University, China

0000-0001-6677-4752