Abdul Rahim Al Sayed

Bahrain Defence Force Hospital, Bahrain