Lifang Zhen

Beijing Tibetan Hospital, China Tibetology Research Center, China