Ye Jiang

School of Management and Engineering, Nanjing University and School of Business, Jiangsu Open University, Nanjing, China

0000-0002-6714-1217