Shi-Zhong Du

The Harbin Institute of Technology, China