Georgy I. Kovalev

Zakusov Institute of Pharmacology RAMS, Russia

0000-0002-8597-7018