Tilfine Charaf

Avicenne university Hospital, radiology unit, University of Rabat, Morocco