X.-F. Gou

Department of Engineering Mechanics, Hohai University,Nanjing, Jiangsu 210098, China