Yan-Nong Li

Department of Information Engineering, I-Shou University, Taiwan