Jun-jie Jing

Fuzhou General Hospital, Fujian Medical University Fuzong Clinical College, China