Yi-Rong Jiang

Guilin University of Techology, China