Anastasios Mourikis

Department of Orthopaedics, “Laiko” General Hospital, Athens, Greece