Guo shuqi

Department of Engineering Mechanics, Shijiazhuang Tiedao University, China