Xiao-Jing Ma

College of Electrical Engineering,Xinjiang University, China

0000-0002-8542-8043