Li Ge

Fujian University of Traditional Chinese Medicine, School of Nursing, No 1 Huatuo road Shangjie University Town, Fuzhou city, Fujian 350108, China