Yanyan He

Department of Mathematics, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300160, China