Advances in Meteorology / 2016 / Article / Tab 10

Research Article

Quantification of Multiple Climate Change and Human Activity Impact Factors on Flood Regimes in the Pearl River Delta of China

Table 10

Correlation coefficient (CC) among physically relevant stations.

TianheJiangmenZhuyinNanhuaRongqiSanduo

Makou0.8340.8010.5480.8340.7390.804
Sanshui0.9660.9410.6670.9640.8780.938

Nanhua0.99970.9830.6810.939
Rongqi0.939
Tianhe0.9830.6840.9997
Jiangmen0.9830.6960.983
Zhuyin0.6840.6960.681

Sanshakou0.383
Nansha0.423
Wanqinshaxi0.4270.4610.397
Hengmen0.2230.360
Denglongshan0.2410.2650.723