941617.fig.004a
(a)
941617.fig.004b
(b)
941617.fig.004c
(c)
Figure 4: SEM images of fracture surface of (a) NHF/PP; (b) NHF/PP/MAPP; (c) HMHEC/NHF/PP/MAPP.