951043.fig.005a
(a)
951043.fig.005b
(b)
Figure 5: (a) CD11c+ thymic cells (*) in control mice 2 week. Thymic cortex (c) and thymic medulla (m). (b) CD11c+ thymic cells (*) in exposed mice 2 week. Thymic cortex (c) and thymic medulla (m).